ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ

  1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

  2. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ.
  3. ਪਰ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ.
  1. ਕ੍ਰੈਡਿਟ

  2. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੌਕੂਲਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀhttps://docular.net).
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
  1. ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ

  2. ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ) ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾ theਜ਼ਰ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  3. ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ "ਸਥਾਈ" ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ "ਸੈਸ਼ਨ" ਕੂਕੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੈੱਬ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  4. ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  1. ਕੂਕੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

  2. ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:
   1. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ
   2. ਕੂਕੀ ਸਹਿਮਤੀ - ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
  1. ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਕੀਜ਼

  2. ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
  3. ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://policies.google.com/privacy.
  1. ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

  2. ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ toੰਗ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (ਕ੍ਰੋਮ);
   2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (ਫਾਇਰਫਾਕਸ);
   3. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (ਓਪੇਰਾ);
   4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ);
   5. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (ਸਫਾਰੀ); ਅਤੇ
   6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (ਕੋਨਾ)
  3. ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ.
  1. ਸਾਡੇ ਵੇਰਵੇ

  2. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸਾਇਲਮ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ.
  3. ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ 1181234 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 129 ਮੈਕਲਿ Roadਡ ਰੋਡ, ਲੰਡਨ, SE20BN ਵਿਖੇ ਹੈ.
  4. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
   1. ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ.